Posted on Leave a comment

อย.เปิดศูนย์เรียนรู้อาหารกัญชา จัดคอร์สพัฒนาผู้ประกอบการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดตัวสถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหารให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาหารซึ่งรวมถึงพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างกัญชา กัญชงและกระท่อม จัดหลักสูตรครบวงจรด้านคหกัญชา เปิดกว้างรับสมัครผู้เข้าอบรมได้เสียงตอบรับล้นหลาม

สำหรับหัวข้อพิเศษซึ่งมีการบรรยายคือเรื่อง “พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อม กับการผลิตอาหาร” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 1,200 คน และเปิดให้สามารถรับชมได้ทั้งทางแอปพลิเคชัน Zoom และทาง Facebook Live FDA Thai

ด้านนายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหาร (Food Professional Academy หรือ FPA) จะช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งอุตสาหกรรมอาหารยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่คนไทยมากที่สุด สอดรับกับพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยอย่างกัญชาที่ควรพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารให้สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดและเติบโตได้ในยุคการแข่งขันสูง

“การพัฒนาความรู้สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือนำเข้าอาหาร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ที่ปรึกษาด้านอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อาหาร รวมทั้ง นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในด้านกฎหมายกฎระเบียบด้านอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหารใหม่ ๆ โดยสื่อสารความรู้ในรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และสื่อเผยแพร่ชนิดต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย ทันสมัย” รองเลขาธิการ ฯ อย.กล่าว

Leave a Reply