Posted on Leave a comment

เช็คลิสต์ อาหารแบบไหน ห้ามใส่กัญชา!

สำนักงานประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลการควบคุมอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ ทางอาหารเท่านั้น โดย ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ดังต่อไปนี้

  1. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  2. นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  3. อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  4. เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน
  5. อาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวคัดมาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาหรือกัญชง ข้อ 3 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและภูมิปัญญาไทย ให้สามารถนำส่วนประกอบของกัญชาหรือ กัญชงมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้

Leave a Reply