Posted on Leave a comment

ไทยเปิดตัว ‘น้ำแร่กัญชา’ เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย-ช่วยผ่อนคลาย มัดใจสายเฮลตี้

เปิดตัว ‘น้ำแร่กัญชา’ เจ้าแรกในไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จับมือบริษัทเอกชนรุกตลาดกัญชา ปั้นแบรนด์น้ำแร่กัญชา-กัญชง เอาใจคนรักสุขภาพ ปรับสมดุลร่างกายจากภายใน ต่อยอดนวัตกรรมสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก เสริมแกร่งศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

น้ำดื่มและน้ำแร่ ภายใต้เครื่องหมาย MJU ซึ่งเป็นน้ำดื่มและน้ำแร่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์ ที่ช่วยปรับสมดุลในร่างกายและบำรุงสุขภาพ ขณะนี้พร้อมดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่ ตราแม่โจ้ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาและวิจัยพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมที่บริษัทมีแผนในการนำผลการวิจัยดังกล่าวต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่เพื่อสุขภาพด้วย

ประเดิมแล้ว! แม่โจ้เปิดตัวน้ำดื่มผสมสาร ‘กัญชา-กัญชง-กระท่อม’

สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีทั้งการวิจัยพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม สร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ด้านกัญชา เพื่อสร้างระบบนิเวศในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นฐาน ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตร และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต โดยเบื้องต้นเพื่อสร้างระบบนิเวศในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นฐาน โดยเบื้องต้นได้รับมอบทุนสนับสนุนวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม จำนวน 390,000 บาท และมอบทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1,000,000 บาทต่อปี รวมถึงมอบน้ำแร่ 600 ขวด ให้ศูนย์ CI มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัย

ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน ร่วมพัฒนานวัตกรรม เปิดตัวน้ำดื่ม-น้ำแร่ ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญ

ด้าน ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวิจัยนี้ สามารถตอบโจทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาจาก ความสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals,SDGs) อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) การใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bioeconomy Circular Economy Green Economy, BCG model) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) ทำการหลอมรวมองค์ความรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยสร้างความเข้มแข็ง และสามารถต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

Leave a Reply