Posted on Leave a comment

สินเชื่อเงินกู้เพื่อ ปลูกกัญชา-กัญชง ดอกเบี้ย 0.01%


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลผลักดันโครงการเงินทุนสนับสนุนการเพาะปลูกกัญชา เพื่อการแพทย์ ผ่านสินเชื่อ ธ.ก.ส “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท

โดยมีอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.01% ต่อปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

2. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือให้บริการทางการแพทย์

3. ต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยล่าสุด ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนไปแล้วกว่า 10 ราย จาก 157 ราย


“รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนผลักดันให้กัญชาและกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จนนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 โดยปัจจุบัน พืช 3 ก. อันได้แก่ กัญชง กัญชา กระท่อม เป็นพืชที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับกลายเป็นอาชีพทางเลือก ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมทักษะให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก กระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ รวมทั้งความพร้อมของเกษตรกรด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมภาคการผลิตรองรับความต้องการในอนาคต

ทั้งนี้ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) ยังมีการประเมินตลาด กัญชง กัญชา และกระท่อมจะมีมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นตลาดแห่งอนาคตสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการแพทย์และสมุนไพรของไทยด้วย ” น.ส.รัชดา กล่าว

เรียบเรียงบทความ : ChannelweedThailand

Leave a Reply